1. اصفهان صبا پخش اسپادان آقای داوری ٣٦٢٥٤٣١۰- ۰٣١ ٣٦٢٧٩٨٥١- ۰٣١
 2. اردبیل شفا گستر آقای دکتر نعمتی ٣٣٦٤١۰١۰- ۰٤٥
 3. البرز کارگزاران مهر سبز آقای دکتر نصرت
 4. ایلام چکاوک پخش زاگرس آقای دکتر دارابی ٣٢٢٥١١٢٨- ۰٨٤
 5. آذربایجان شرقی آذر واکسن طب آقای دکتر رضایی صابر ٣٤٤٧٦۰٢۰/٣٤٤٧٩٩١٥ - ۰٤١ ٥۰٦٩٥٧٢- ۰٩٣٥
 6. آذربایجان غربی دام ناز شمال غرب آقای دکتر عراقی ٥ - ٣٢٣٧٨١٦٢ - ٠٤٤
 7. تهران مزرعه حیات سبز آقای دکتر احمدی ٦٥٢٧۰۰٨٥- ۰٢١ ٦٥٢٦٤٤٥۰- ۰٢١
 8. چهارمحال بختیاری پرنیان طب زاگرس آقای دکتر آل علی ٣٢٢٧٢١٩١- ۰٣٨
 9. خراسان رضوی رازیانه سبز پارس آقای دکتر صنعتی ٣٦٧٨٨٥٣٦/٣٦٧٨٨٣٣٦ - ۰٥١ ٣٦٧٨٢٨١٨-٠٥١
 10. خراسان شمالی کیمیا دارو آساک آقای دکتر نوری مقدم ٣٦٢٣۰٣٧۰- ۰٥٨
 11. خوزستان گیتی پخش چکاوک آقای مهندس نیلزن ٨- ٤٢٢٦١٤٢٦- ۰٦١ ٣٣٨٣٤٣٢٤-٠٦١
 12. خوزستان آرین دارو گستر جنوب آقای دکتر شاه صنمی ٣- ٣٣٨٣٤٣٢۰- ۰٦١ ٣٣٨٣٤٣٢٤-۰٦١
 13. زنجان نویان بیطار زنجان آقای زنجانی ٣٣٧٧٦٩٧٩- ۰٢٤ ٣٣٧٧٦٩٨٩- ۰٢٤
 14. سمنان زرین پخش پدیده کومش آقای دکتر غفاری ٣٣٦٥٢٤٤٩-٠٢٣
 15. سیستان و بلوچستان پارس لی پار سیستان خانم قادری ٣٣٥۰٦٩٨٥- ۰٥٤ ٣٣٥١٦٣٨٠-٠٥٤
 16. فارس خدمات دامپزشکی فارس آقای دکتر بهشتی ١- ٣٧٧٤٢٩٥۰- ۰٧١ ٣٧٧٤٢٩٥٢-٠٧١
 17. قزوین گوهران پیشرو قزوین آقای مرادی ٣٤٢٢٣١٧٣- ۰٢٨ ٣٣٥٦٨٥٠٠٢-٠٢٨
 18. قزوین آرمین دارو پردیس آقای دکتر ارباب ٣٣٥٧٧٢١٢- ۰٢٨
 19. قم شفا مهر پایا آقای دکتر مجری ٣٦٦٥٢٦٤٤/٣٦٦٥٩٥٣۰- ۰٢٥
 20. کردستان شفا پخش سنندج آقای دکتر رستم نژاد ٣٣١٧٨٧٥٨- ۰٨٧ ٣٣١٨٤٢٩١- ۰٨٧
 21. کرمانشاه دام و درمان پویش آقای مهندس خزایی ٠٨٣٧٢۹٢١٢٣ ٠٨٣٣٧٢٨٧٥٠٨
 22. کهکیلویه و بویراحمد دارو پخش زاگرس خانم دکتر آبرومندی ٣٣٣١٥۰٧١- ۰٧٤ ٣٣٣٧٥٠٧٠ - ٠٧٤
 23. گلستان ماکیان دارو آقای دکتر پناهی ٣٢٥٢۰٩۰٥- ۰١٧ ٣٤٥٣٣٦٢٣-٠١٧
 24. گیلان دارو گستران گیلان آقای دکتر اتحادپسند ٤٢٣٦٧٨٢٧/٤٢٣٦٧٩٢٧- ۰١٣ ٤٢٣٦٧٨٢٧-٠١٣
 25. مازندران بهورز نیکان آقای دکتر هشیارخواه ٣٣۰٢٤۰٣۰- ۰١١ ٣٣٠٢٤٤٤٢-٠١١
 26. مرکزی طب گستر کاوه آقای دکتر اصلانی ٣٤١٩۰٩١٦- ۰٨٦ ٣٤١٣٠٩١٨-٠٨٦
 27. همدان به پخش داروی نهاوند آقای مهندس خزایی ٠٨١٣٣٧٢٣٦٨٤ ٥٢٢٥٢٤٥٨- ۰٧١
 28. هرمزگان هستی پخش هرمزگان آقای مهندس خیل تاش ٥٢٢٥٢٤٥٨- ۰٧١ ٥٢٢٥٢٤٥٨- ۰٧١
 29. یزد صحت دام آقای دکتر مجاهدفر ٣٧٢٦١٤٦٦- ۰٣٥
 30. لرستان داملکان زاگرس آقای حاتمی ٣٣٤٣٢٧٢٥-٠٦٦ ٣٣٤٣٩٣٠٩-٠٦٦
 1. اصفهان کارا پخش آراد آقا دکتر سهرابی ٣- ٣٣٨٧١٤٣١- ۰٣١ ٣٣٨٦٦٦٢١- ۰٣١
 2. اردبیل درمان گستر مهر سبلان آقای ستار زاده ٣٣٢٣٢٧٨۰- ۰٤٥
 3. البرز کارگزاران مهر سبز آقای دکتر تصرت ٤٤٢٢٨٨٥٥- ۰٢٦ ٤٤٢٢۰۰٧٤- ۰٢٦
 4. ایلام چکاوک پخش زاگرس آقای دکتر دارابی ٣٢٢٥١١٢٨- ۰٨٤ ٣٢٢٥١٩٨٢- ۰٨٤
 5. آذربایجان شرقی آذر واکسن طب آقای دکتر رضایی صابر ٣٤٤٧٦۰٢۰- ۰٤١ ٠٤١-٣٤٤٨٣١٢
 6. آذربایجان غربی مکریان سروش مهاباد آقای دکتر محی الدین ٣- ٤٢٤٤٧٤١٢- ۰٤٤ ٤٢٤٤۰۰٧٩- ۰٤٤
 7. آذربایجان غربی آذر مصون آقای دکتر شعاعی ٣ - ٤٣٦٥۰٢٧١- ۰٤٤ ٣٣٦٧١١٢٨-٠٤٤
 8. بوشهر بیتا دارو لیان آقای دکتر بصری ٣٧٧٤٣٣٤٥ - ٠٧٧ ٣٧٧٤٣٣٤٥-٠٧١
 9. چهارمحال بختیاری آوین مهر زاگرس آقای دکتر شیرانی ٣٣٤٦٨٦٩- ۰٣٨١ ٣٣٤٦٨٦٩- ۰٣٨١
 10. خراسان جنوبی شفا گستر خاور آقای دکتر کمیلی ٧- ٤٤٤٢٢٩٦- ۰٥٦١ ٢٢١٢٥٧٦- ۰٥٦١
 11. خراسان شمالی کیمیا داروی آساک آقای دکتر نوری مقدم ٣٦٢٣۰٣٧۰- ۰٥٨ ٣٦٢٢٣٨٢٩- ۰٥٨
 12. خراسان رضوی حافظ دام طوس آقای دکتر باقری ٣٦٦٥٣٣٣٢- ۰٥١ ٣٦٦٦١٧٩٤- ۰٥١
 13. خوزستان گیتی پخش چکاوک آقای مهندس نیلزن ٨- ٤٢٢٦١٤٢٦- ۰٦١ ٣٣٨٣٤٣٢٤-٠٦١
 14. خوزستان سلامت بخش پارسیان آقای دکتر فرشادی ٤٢٥٣٨۰١٧- ۰٦١ ٤٢٥٣٢٨٢٩- ۰٦١
 15. زنجان تویان بیطار زنجان آقای زنجانی ٨٩- ٣٣٧٧٦٩٧٩- ۰٢٤ ٣٣٧٧٦٩٨٩- ۰٢٤
 16. سمنان مروارید کومش آقای محمودیان ٣٢٢٢٩٩٥۰- ۰٢٣ ٣٢٢٣٨٨٨٨- ۰٢٣
 17. سیستان و بلوچستان پارس لی پار سیستان آقای دکتر شیخ ویسی ٣٣٥۰٦٩٨٥- ۰٥٤ ٣٣٥١٦٣٨۰- ۰٥٤
 18. فارس خدمات دامپزشکی فارس آقای دکتر بهشتی ٣٧٧٤٢٩٥١- ۰٧١ ٣٧٧٤٢٩٥٢- ۰٧١
 19. فارس دامون پخش فارس آقای دکتر شجاعی ٩- ٣٧٧٤٢٩۰٧- ۰٧١ ٩- ٣٧٧٤٢٩۰٧- ۰٧١
 20. قم پارس ایمن پردیس آقای دکتر مظاهری ٣٦٦٦٧٥٥٥- ۰٢٥ ٣٦٦٦٤٥٤٧ -۰٢٥
 21. قزوین پارت زیست آفرین آقای مهندس حاج میری ٣٣٥٧٢٤۰٦- ۰٢٨ ٣٣٥٧٢٤۰٥- ۰٢٨
 22. پارت زیست آفرین آقای مهندس حاج میری ٣٣٥٧٢٤۰٦- ۰٢٨ ٣٣٥٧٢٤۰٥- ۰٢٨
 23. قم پارس ایمن پردیس آقای دکتر مظاهری ٣٦٦٦٧٥٥٥- ۰٢٥ ٣٦٦٦٤٥٤٧ -۰٢٥
 24. کرمانشاه پیشگامان بهداشت گستر غرب آقای دکتر مرادی ٣- ٣٨٢٦٥٢٦١- ۰٨٣ ٣٨٣٥٥٦٣٣- ۰٨٣
 25. کردستان شفا بخش سنندج آقای دکتر محمدی ٣٣١٨۰۰٢١- ۰٨٧ ٣٣١٨۰۰٢١- ۰٨٧
 26. کرمان رضوان پخش کریمان آقای دکتر توکلی ٣٢١١٣٤٢٦- ۰٣٤ ٣٢١١٣٤٢٦- ۰٣٤
 27. کهکیلویه و بویراحمد دارو پخش زاگرس خانم دکتر آبرومندی ٣٣١٥۰٧١- ۰٧٤ ٣٣٣٧٥۰٧۰- ۰٧٤
 28. گلستان ماکیان دارو آقای دکتر پناهی ٣٤٥٣٣٦٢۰- ۰١٧ ٣٤٥٣٣٦٢٣- ۰١٧
 29. گیلان ایمن سازان طیور شمال آقای دکتر ترقی خواه ١١- ٣٣٥٥٩٤۰١۰ - ۰١٣ ٣٣٥٩٤٦٩٩- ۰١٣
 30. لرستان دام گستر امین لرستان آقای دکتر حسینی ٤٢٦١۰٣٤٧- ۰٦٦ ٤٢٦١۰٣٤٦- ۰٦٦
 31. مازندران پارس مهر پیوند آقای دکتر حسینی ٣- ٤٣٢٧۰٧١١- ۰١١ ٤٣٢٧۰٧١١- ۰١١
 32. هرمزگان هستی پخش هرمزگان آقای مهندس خیل تاش ٥٢٢٥٢٤٥٨- ۰٧١ ٥٢٢٥٢٤٥٨- ۰٧١
 33. همدان شفا طیور غرب آقای دکتر رفیع نژاد ٣٢٦٦١٥٩٥- ۰٨١ ٣٢٦٦١٥٨٤- ۰٨١
 34. یزد دام یاوران یزد آقای دکتر لشگری ٧- ٣٨٢٥٤٤٧٩- ۰٣٥ ٣٨٢٥٤٤٧٩-۰٣٥
بازدید: 6008