Pharmaceutical's Distributors

Provinces  Distributors Details
Company Liable Call Number Fax
Isfahan
Saba Pakhsh Espadan
Mr. Davari
031 - 36254310
031 - 36279851
Ardabil
Shafa Gostar
Mr. Dr.Nemati
045 - 33641010
 045 - 3361010
Alborz
Kargozaran Mehr Sabz
Mr. Dr.Tassarot
026 - 44228855
 
Ilam
Chakavak Pakhsh Zagros
Mr. Dr.Darabi
084 - 32251128
084 - 32251982
East Azarbaijan
Azar Vaksan Teb
Mr. Dr. Rezaei Saber
041 - 34476020/34479915
0935 - 5069572
West Azarbaijan
Dam Naz Shomal Gharb
Mr. Dr. Araghi
045 - 33641010
 044 - 32378162 - 5
Tehran
Mazrae Hayate Sabz
Mr. Dr.Ahmadi
021 - 65270085
021 - 65264450
Chahahrmahal Va Bakhtiari
Parnian Teb Zagros
Mr. Dr. Ale Ali
038 - 32272191
 038 - 32272465
Razavi Khorasan
Razineh Sabz Pars
Mr. Dr.Sanati
051 - 36788536/36788336
 051 - 36782818
North Khorasan
Kimia Darook Asak
Mr. Dr. Noori Moghaddam
058 - 36230370
 
Khuzestan
Giti Paksh Chakavak
Mr. En.Nilzan
061 - 42261426 - 8
 061 - 33834324
Khuzestan
Arian Darou Gostar Jonoub
Mr. Dr.Shah Sanami
061 - 33834320 - 3
061 - 33834324
Zanjan
Tuban Bitar Zanjan
Mr. Zanjani
024 - 33776979
024 - 33776989
Semnan
Zarrin Pakhsh Padideh Kumesh
Mr. Dr.Ghaffari
   023 - 33652449
Sistan and Baluchestan
Pars Li Par Sistan
Mrs. Ghaderi
33506985 - 054
 054 - 33516380
Fars
Khadamat Dampezeshki Fars
Mr. Dr.Beheshti
071 - 37742951
 071 - 37742952
Ghazvin
Goharan Pishro Ghazvin
Mr. Moradi
028 - 34223173
 028 - 335685002
Ghazvin
Armin Darou Pardis
Mr. Dr. Arbab
028 - 23577212
 
Ghom
Shafa Mehr Paya
Mr. Dr. Mojri
025 - 26652644/36659530
 
Kordestan
Shafa Pakhsh Sanandaj
Mr. Dr.Rostam Nejad
087 - 33184291
087 - 33178758
Kermanshah
Dam Va Darman Pouyesh
Mr. En.Khazaei
 083 - 37292123  083 - 37287508
Kohgiluyeh
Darou Pakhsh Zagros
Mrs. Dr.Abroumandi
074 - 33315071 - 2
 074 - 33375070
Golestan
Makian Darou
Mr. Dr.Panahi
017 - 34533620
 017 - 34533623
Gilan
Darou Gostaran Gilan
Mr. Dr.Ettehadpasand
013 - 42367827/42367927
 013 - 12367827
Mazandaran
Behvarz Nikan
Mr. Dr. Hyarkhah
011 - 33024030
 011 - 33024442
Markazi
Teb Gostar Kaveh
Mr. Dr.Aslani
086 - 34190916
 086 - 34130918
Hamedan
Be Pakhsh Darouye Tahavand
Mr. En.Khazaei
 081 - 33723684  081 - 33723684
Hormozgan
Hasti Pakhsh Hormozgan
Mr. En. Khiltash
 071 - 52252458
071 - 52252458
Yazd
Sehat Dam
Mr. Dr.Mojahadfar
 035 - 37261466
035 - 37261466

Hits: 7239