1. اصفهان صبا پخش اسپادان آقای داوری ٣٦٢٥٤٣١۰- ۰٣١ ٣٦٢٧٩٨٥١- ۰٣١
 2. اردبیل شفا گستر آقای دکتر نعمتی ٣٣٦٤١۰١۰- ۰٤٥
 3. البرز کارگزاران مهر سبز آقای دکتر نصرت
 4. ایلام چکاوک پخش زاگرس آقای دکتر دارابی ٣٢٢٥١١٢٨- ۰٨٤
 5. آذربایجان شرقی آذر واکسن طب آقای دکتر رضایی صابر ٣٤٤٧٦۰٢۰/٣٤٤٧٩۲۸۸ - ۰٤١ ٥۰٦٩٥٧٢- ۰٩٣٥
 6. آذربایجان غربی دام ناز شمال غرب آقای دکتر عراقی ٥ - ٣٢٣٧٨١٦٢ - ٠٤٤
 7. تهران مزرعه حیات سبز آقای دکتر احمدی ٦٥٢٧۰۰٨٥- ۰٢١ ٦٥٢٦٤٤٥۰- ۰٢١
 8. چهارمحال بختیاری پرنیان طب زاگرس آقای دکتر آل علی ٣٢٢٧٢١٩١- ۰٣٨
 9. خراسان رضوی رازیانه سبز پارس آقای دکتر صنعتی ٣٦٧٨٨٥٣٦/٣٦٧٨٨٣٣٦ - ۰٥١ ٣٦٧٨٢٨١٨-٠٥١
 10. خراسان شمالی کیمیا دارو آساک آقای دکتر نوری مقدم ٣٦٢٣۰٣٧۰- ۰٥٨
 11. خوزستان گیتی پخش چکاوک آقای مهندس نیلزن ٨- ٤٢٢٦١٤٢٦- ۰٦١ ٣٣٨٣٤٣٢٤-٠٦١
 12. خوزستان آرین دارو گستر جنوب آقای دکتر شاه صنمی ٣- ٣٣٨٣٤٣٢۰- ۰٦١ ٣٣٨٣٤٣٢٤-۰٦١
 13. زنجان نویان بیطار زنجان آقای زنجانی ٣٣٧٧٦٩٧٩- ۰٢٤ ٣٣٧٧٦٩٨٩- ۰٢٤
 14. سمنان زرین پخش پدیده کومش آقای دکتر غفاری ٣٣٦٥٢٤٤٩-٠٢٣
 15. سیستان و بلوچستان پارس لی پار سیستان خانم قادری ٣٣٥۰٦٩٨٥- ۰٥٤ ٣٣٥١٦٣٨٠-٠٥٤
 16. فارس خدمات دامپزشکی فارس آقای دکتر بهشتی ١- ٣٧٧٤٢٩٥۰- ۰٧١ ٣٧٧٤٢٩٥٢-٠٧١
 17. قزوین گوهران پیشرو قزوین آقای مرادی ٣٤٢٢٣١٧٣- ۰٢٨ ٣٣٥٦٨٥٠٠٢-٠٢٨
 18. قزوین آرمین دارو پردیس آقای دکتر ارباب ٣٣٥٧٧٢١٢- ۰٢٨
 19. قم شفا مهر پایا آقای دکتر مجری ٣٦٦٥٢٦٤٤/٣٦٦٥٩٥٣۰- ۰٢٥
 20. کردستان شفا پخش سنندج آقای دکتر رستم نژاد ٣٣١٧٨٧٥٨- ۰٨٧ ٣٣١٨٤٢٩١- ۰٨٧
 21. کرمانشاه دام و درمان پویش آقای مهندس خزایی ٠٨٣٧٢۹٢١٢٣ ٠٨٣٣٧٢٨٧٥٠٨
 22. کهکیلویه و بویراحمد دارو پخش زاگرس خانم دکتر آبرومندی ٣٣٣١٥۰٧١- ۰٧٤ ٣٣٣٧٥٠٧٠ - ٠٧٤
 23. گلستان ماکیان دارو آقای دکتر پناهی ٣٢٥٢۰٩۰٥- ۰١٧ ٣٤٥٣٣٦٢٣-٠١٧
 24. گیلان دارو گستران گیلان آقای دکتر اتحادپسند ٤٢٣٦٧٨٢٧/٤٢٣٦٧٩٢٧- ۰١٣ ٤٢٣٦٧٨٢٧-٠١٣
 25. مازندران بهورز نیکان آقای دکتر هشیارخواه ٣٣۰٢٤۰٣۰- ۰١١ ٣٣٠٢٤٤٤٢-٠١١
 26. مرکزی طب گستر کاوه آقای دکتر اصلانی ٣٤١٩۰٩١٦- ۰٨٦ ٣٤١٣٠٩١٨-٠٨٦
 27. همدان به پخش داروی نهاوند آقای مهندس خزایی ٠٨١٣٣٧٢٣٦٨٤ ٥٢٢٥٢٤٥٨- ۰٧١
 28. هرمزگان هستی پخش هرمزگان آقای مهندس خیل تاش ٥٢٢٥٢٤٥٨- ۰٧١ ٥٢٢٥٢٤٥٨- ۰٧١
 29. یزد صحت دام آقای دکتر مجاهدفر ٣٧٢٦١٤٦٦- ۰٣٥
 30. لرستان داملکان زاگرس آقای حاتمی ٣٣٤٣٢٧٢٥-٠٦٦ ٣٣٤٣٩٣٠٩-٠٦٦
 1. آذربایجان شرقی آذر واکسن طب آقای دکتر رضایی صابر ۳۴۴۷۹۲۸۸- ۰٤١
 2. آذربایجان شرقی تواتر دارو حکیمیان آقای مهندس احد رضایی ۳۲۸۷۹۷۲۷- ۰٤١
 3. آذربایجان غربی پرند پیروز مهاباد آقای دکتر بامداد ۴۲۲۴۸۱۳۱- ۰٤٤
 4. آذربایجان غربی آذر مصون آقای دکتر شعاعی ۳۳۶۵۰۲۷۱- ۰٤٤
 5. اردبیل درمان گستر مهر سبلان آقای ستار زاده ٣٣٢٣٢٧٨۰- ۰٤٥
 6. اصفهان کارا واکسن پاک آقا دکتر سهرابی ٣- ۳۳۲۰۴۶۱۲- ۰٣١ ٣٣٨٦٦٦٢١- ۰٣١
 7. البرز خوراک پرداز هزاردشت آقای مهندس ماکویی ۴۴۲۳۳۹۳۰- ۰٢٦
 8. ایلام چکاوک پخش زاگرس آقای دکتر دارابی ٣٢٢٥١١٢٨- ۰٨٤ ٣٢٢٥١٩٨٢- ۰٨٤
 9. بوشهر سینا پخش سیراف آقای دکتر نبوی
 10. چهارمحال بختیاری آوین مهر زاگرس آقای دکتر شیرانی ۳۳۳۴۶۸۶۹- ۰٣٨١
 11. تهران شفا دام وارنا دکتر دارایی ۶۵۳۲۹۱۵۶ - ۰۲۱
 12. تهران رویین پخش کیمیا دکتر میرزایی ۳۶۴۷۱۲۳۹ - ۰۲۱
 13. چهارمحال و بختیاری آوین مهر زاگرس دکتر شیرانی ۳۳۳۴۶۸۶۹ - ۰۳۸
 14. خراسان جنوبی شفا گستر خاور آقای دکتر کمیلی ۳۲۲۱۲۵۷۶ - ۰۵۶
 15. خراسان شمالی کیمیا داروی آساک آقای دکتر نوری مقدم ۳۶۲۲۵۹۰۴ - ۰٥٨
 16. خراسان رضوی حافظ دام طوس آقای دکتر دانشور حسینی ٣٦٦٥٣٣٣٢- ۰٥١
 17. خوزستان گیتی پخش چکاوک آقای مهندس نیلزن ۴۲۲۶۱۴۲۶ - ۰۶۱
 18. زنجان نویان بیطار زنجان آقای زنجانی ٨٩- ٣٣٧٧٦٩٧٩- ۰٢٤ ٣٣٧٧٦٩٨٩- ۰٢٤
 19. سمنان مروارید کومش آقای محمودیان ٣٢٢٢٩٩٥۰- ۰٢٣ ٣٢٢٣٨٨٨٨- ۰٢٣
 20. سمنان کیمیا پخش کومش خانم رئوفی ۳۳۶۵۲۲۲۳- ۰٢٣
 21. سیستان و بلوچستان پارس لیپار سیستان آقای دکتر قادری ۳۳۵۱۸۲۰۹- ۰٥٤
 22. فارس خدمات دامپزشکی فارس آقای دکتر محبوبی ۳۷۷۴۲۹۵۰- ۰٧١
 23. فارس دامون پخش فارس آقای دکتر سهرابی ۳۷۷۴۲۹۰۷ - ۰٧١
 24. قزوین آریان طب آراد نوین آقای دکتر پارسایی ۳۲۹۳۹۱۳۰- ۰٢۸
 25. قزوین دامیاران پخش کاسپین آقای دکتر عطاپور ۳۳۳۵۱۲۰۲ - ۰٢٨
 26. قم پارس ایمن پردیس آقای دکتر مظاهری ۳۶۶۶۴۵۴۶ - ۰٢٥
 27. کرمان رضوان پخش کریمان آقای دکتر توکلی ٣٢١١٣٤٢٦- ۰٣٤ ٣٢١١٣٤٢٦- ۰٣٤
 28. کرمانشاه پیشگامان بهداشت گستر غرب آقای دکتر مرادی ۳۴۲۶۸۹۸۰ - ۰٨٣
 29. کرمانشاه درمان دام پویش آقای مهندس خزائی
 30. کهکیلویه و بویراحمد دارو پخش زاگرس خانم گل آفرین شولیده/td> ۳۳۳۱۵۰۷۱- ۰٧٤
 31. گلستان ماکیان دارو آقای دکتر پناهی ٣٤٥٣٣٦٢۰- ۰١٧ ٣٤٥٣٣٦٢٣- ۰١٧
 32. گیلان ایمن سازان طیور شمال آقای دکتر ترقی خواه ٣٣٥٥٩٤۰١۰ - ۰١٣
 33. لرستان دام گستر امین لرستان آقای دکتر حسینی ٤٢٦١۰٣٤٧- ۰٦٦ ٤٢٦١۰٣٤٦- ۰٦٦
 34. لرستان دام گستر سلسله آقای دکتر صادقی ۳۲۵۲۹۳۴۸- ۰٦٦
 35. مازندران پارس مهر پیوند آقای دکتر حسینی ۴۴۲۳۵۴۰۲ - ۰١١
 36. مازندران پارس مهر نیکو واک آقای دکتر حسینی
 37. مرکزی طب گستر کاوه آقای دکتر اصلانی ۳۴۱۳۰۹۱۶- ۰۸۶
 38. مرکزی سورنا طب دادمان آقای طاهری ۳۴۱۳۵۴۲۱ - ۰۸۶
 39. هرمزگان هستی پخش هرمزگان آقای مهندس خیل تاش ٥٢٢٥٢٤٥٨- ۰٧١ ٥٢٢٥٢٤٥٨- ۰٧١
 40. همدان شفا طیور غرب آقای دکتر رفیع نژاد ٣٢٦٦١٥٩٥- ۰٨١ ٣٢٦٦١٥٨٤- ۰٨١
 41. یزد دام یاوران یزد آقای نیکفام ۳۸۲۵۸۸۸۱ - ۰۳۵
بازدید: 10469