هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور

چهارمین کنگره کلینیسین های دام بزرگ

نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور

سومین کنگره کلینیسین دام بزرگ

هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران

چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور