دکرا

واکسن دوگانه ND B1 + IB H120
علیه برونشیت و نیوکاسل
سویه برونشیت H120
واکسن علیه برونشیت
واکسن دوگانه ND + LASOTA
علیه برونشیت و نیوکاسل
سویه لاسوتا بدون عوارض
واکسن علیه نیوکاسل
سویه اینترمدیت VMG91
واکسن علیه گامبورو
سویه لنتوژن هینچر
واکسن علیه نیوکاسل
آنتی بیوتیک موثر با قابلیت تزریق حجم کمتر