کل بومار (KELBOMAR)

 

دسته دارویی آنتی بیوتیک
شکل دارویی محلول تزریقی
ترکیب دارویی هر میلی لیتر محلول تزریقی حاوی: ماربوفلوکساسین 100 میلی گرم (ماده فعال) و مواد جانبی دی سدیم ادیتات 0/1 میلی گرم، مونوتیوگلیسرول 1میلی گرم و متاکرزول 2 میلی گرم (مواد جانبی) می باشد.
موارد مصرف گاو:
درمان عفونت های تنفسی ناشی از سویه های هیستوفیلوس سامنی، منهیمیا همولیتیکا، مایکوپلاسما بوویس، پاستورلا مولتی سیدا که نسبت به ماربوفلوکساسین حساس هستند. درمان ورم پستان حاد ناشی از سویه های اشرشیا کولی حساس به ماربوفلوکساسین در طی دوره شیرواری .
نحوه عمل فلوروکینولون ها باعث تخریب DNA ژیراز (توپوایزومراز II) می شود که آنزیم مهمی برای جدا کردن، مجزا کردن و اتصال مجدد رشته های DNA در طول همانندسازی می باشد. مکانیسم دقیق آن هنوز شناسایی نشده است ولی این فرضیه مطرح است که تخریب آنزیم DNA ژیراز باعث تخریب ساختار DNA می گردد.

از آنجایی که تمایل آنتی بیوتیک به DNA ژیراز باکتری بیشتر از تمایل آن به این آنزیم در پستانداران است، عوارض جانبی این دارو در بدن میزبان قابل اجتناب است.

ممانعت از فعالیت آنزیم DNA ژیراز در وهله اول مرتبط با باکتری های گرم منفی و ممانعت از فعالیت توپوایزومراز IV هدف گذاری علیه باکتری های گرم می باشد .
موارد منع مصرف و تداخلات دارویی در مواردی که عوامل بیماری زا نسبت به سایر فلوروکینولون ها مقاوم هستند (مقاومت متقاطع)
در دامهایی که ازدیاد حساسیت نسبت به این ماده فعال یا سایر کینولون ها یا هر ماده جانبی وجود داشته باشد.
گونه های هدف گاو
نحوه تجویز و میزان عفونت های تنفسی:
دز 8 میلی گرم ماربوفلوکساسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (2 میلی لیتر به ازای هر 25 کیلوگرم وزن بدن) در یکبار تزریق به روش عضلانی توصیه شده است. در صورتی که حجم مایع تزریقی بیش از 20 میلی لیتر باشد، باید در 2 ناحیه یا بیشتر تجویز شود. در موارد عفونت های تنفسی ناشی از مایکوپلاسما بوویس، دز توصیه شده 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (1 میلی لیتر به ازای 50 کیلوگرم وزن بدن) روزانه به مدت 3 تا 5 روز متوالی به روش عضلانی یا زیرجلدی تجویز گردد. اولین تزریق ممکن است به روش وریدی تجویز گردد.

ورم پستان حاد:
به صورت عضلانی یا زیر جلدی استفاده گردد:
دز 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (1 میلی لیتر به ازای 50 کیلوگرم وزن بدن) روزانه به مدت 3 روز متوالی. اولین تزریق را میتوان به روش داخل وریدی تجویز کرد. به منظور تجویز با دز صحیح، وزن بدن باید به دقت محاسبه گردد تا دز دارو کمتر مصرف نشود. تزریق در ناحیه گردن ترجیح دارد. سوزن سرنگ می تواند تا 30مرتبه در درب ویال وارد گردد. کاربر باید مناسب ترین اندازه ویال را بر اساس گونه های هدف تحت درمان انتخاب کند.
مدت زمان پرهیز از مصرف گاو: 8 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن تزریق عضلانی به صورت تک دز
گوشت : 3 روز
شیر: 72 ساعت
شرایط نگهداری در بسته بندی اولیه به منظور محافظت از نور نگهداری شود.
کارخانه سازنده کلا لابراتوریا، بلژیک