کلا

محلول تزریقی درمان کاهش کلسیم و منیزیم
نسل جدید فلوروکینولون ها با قابلیت درمان سریع
آرام بخش تزریقی موثر
سفالوسپورین نسل جدید بدون زمان پرهیز از مصرف
پن استرپ
پنی سیلین با توزیع بافتی سریع
پماد پستانی برای دوران شیر آوری
آنتی بیوتیک وسیع الطیف با اثر طولانی
آنتی بیوتیک وسیع الطیف با اثر درمانی سریع
اولین انتخاب در درمان با آنتی بیوتیک
آنتی بیوتیک موثر با قابلیت تجویز وریدی