نسل جدید فلوروکینولون ها با قابلیت درمان سریع
آرام بخش تزریقی موثر
محلول تزریقی درمان کاهش کلسیم و منیزیم
سفالوسپورین نسل جدید بدون زمان پرهیز از مصرف
پن استرپ
پماد پستانی برای دوران شیر آوری
پنی سیلین با توزیع بافتی سریع
آنتی بیوتیک وسیع الطیف با اثر طولانی
آنتی بیوتیک وسیع الطیف با اثر درمانی سریع
اولین انتخاب در درمان با آنتی بیوتیک
آنتی بیوتیک موثر با قابلیت تجویز وریدی
آنتی بیوتیک موثر با قابلیت تزریق حجم کمتر